Home>Subject>

Womens Portraits

>

Japanese

Womens Portraits, Japanese

6 Items Found | Page 1 of 1

Konishi Hirosada - Tatsu (Dragon), 1851

Konishi Hirosada
Tatsu (Dragon), 1851

Tsukioka Yoshitoshi - Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi
Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi - Plum Blossom: Nishinotōin Shigeko with Poem Slip and Brush, 1878

Tsukioka Yoshitoshi
Plum Blossom: Nishinotōin Shigeko with Poem Slip and Brush, 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Cherry, from the series Beauties and the Seven Flowers (Bijin shichiyōka), 1878

Tsukioka Yoshitoshi
Cherry, from the series Beauties and the Seven Flowers (Bijin shichiyōka), 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Yaoya Oshichi Climbing the Fire Watchtower to Look at her Burning House, c. 1887

Tsukioka Yoshitoshi
Yaoya Oshichi Climbing the Fire Watchtower to Look at her Burning House, c. 1887