Home>Subject>

Portraits

>

Japanese

Portraits, Japanese

6 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi
Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Konishi Hirosada - Tatsu (Dragon), 1851

Konishi Hirosada
Tatsu (Dragon), 1851

Tsukioka Yoshitoshi - Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi
Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi - Morinaga Iken, 1865

Tsukioka Yoshitoshi
Morinaga Iken, 1865

Tsukioka Yoshitoshi - The actor Ichikawa Kodanji IV in the role of the virtuous Torii Matasuke, 1860

Tsukioka Yoshitoshi
The actor Ichikawa Kodanji IV in the role of the virtuous Torii Matasuke, 1860