Tsukioka Yoshitoshi, Womens Portraits

6 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi
Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi - Cherry, from the series Beauties and the Seven Flowers (Bijin shichiyōka), 1878

Tsukioka Yoshitoshi
Cherry, from the series Beauties and the Seven Flowers (Bijin shichiyōka), 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Plum Blossom: Nishinotōin Shigeko with Poem Slip and Brush, 1878

Tsukioka Yoshitoshi
Plum Blossom: Nishinotōin Shigeko with Poem Slip and Brush, 1878

Tsukioka Yoshitoshi - Yaoya Oshichi Climbing the Fire Watchtower to Look at her Burning House, c. 1887

Tsukioka Yoshitoshi
Yaoya Oshichi Climbing the Fire Watchtower to Look at her Burning House, c. 1887

Tsukioka Yoshitoshi - The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885

Tsukioka Yoshitoshi
The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885