Tsukioka Yoshitoshi, Weather and Nature

2 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Moon and Smoke: Fireman Watching the Moon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke: Fireman Watching the Moon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Yaoya Oshichi Climbing the Fire Watchtower to Look at her Burning House, c. 1887

Tsukioka Yoshitoshi
Yaoya Oshichi Climbing the Fire Watchtower to Look at her Burning House, c. 1887