Tsukioka Yoshitoshi, Night Scene

4 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi
Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi - Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - The Heian Poet Yasumasa Playing the Flute by Moonlight, Subduing the Bandit Yasusuke with His Music, 1883

Tsukioka Yoshitoshi
The Heian Poet Yasumasa Playing the Flute by Moonlight, Subduing the Bandit Yasusuke with His Music, 1883

Tsukioka Yoshitoshi - Moon and Smoke: Fireman Watching the Moon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke: Fireman Watching the Moon, 1886