Tsukioka Yoshitoshi

29 Items Found | Page 2 of 2

Tsukioka Yoshitoshi - The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi
The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi - Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi
Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi - The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi
Cooling off at Shijo by the Kamo River, 1885

Tsukioka Yoshitoshi - The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885

Tsukioka Yoshitoshi
The Filial Daughter Chikako and the Moon after a Snowfall at the Asano River (Kojo Chikako Asanogawa seisetsu no tsuki), 1885