Tsukioka Yoshitoshi

30 Items Found | Page 2 of 2

Tsukioka Yoshitoshi - The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi
The Black Monster Attacking the Wife of a Carpenter in Kanda, 1875

Tsukioka Yoshitoshi - Strolling: A Fashionable Married Woman of the Middle Meiji Period (1880s) Dressed in Western Style, 1888

Tsukioka Yoshitoshi
Strolling: A Fashionable Married Woman of the Middle Meiji Period (1880s) Dressed in Western Style, 1888

Tsukioka Yoshitoshi - Fukami Jikyū in the Yoshiwara Entertainment District, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Fukami Jikyū in the Yoshiwara Entertainment District, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi
Crowds Thronging to See the Whale Exhibited at Fukagawa, c. 1875-1876

Tsukioka Yoshitoshi - Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi
Takagi Umanosuke Kneeling by Huge Head, 1866

Tsukioka Yoshitoshi - The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
The Courtier Tsunenobu and the Demon, 1886