Tsukioka Yoshitoshi

5 Items Found | Page 1 of 1

Tsukioka Yoshitoshi - Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi
Tomogimi, a Courtesan of Muronotsu, by Moonlight at Itsukushima, 1886

Tsukioka Yoshitoshi - The actor Ichikawa Kodanji IV in the role of the virtuous Torii Matasuke, 1860

Tsukioka Yoshitoshi
The actor Ichikawa Kodanji IV in the role of the virtuous Torii Matasuke, 1860

Tsukioka Yoshitoshi - Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi
Murasaki Shikibu in the Temple at Mt. Ishiyama by Moonlight, 1889

Tsukioka Yoshitoshi - Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi
Geisha Holding Cord in Lips, 1880

Tsukioka Yoshitoshi - Morinaga Iken, 1865

Tsukioka Yoshitoshi
Morinaga Iken, 1865